Il “Montalbano FolK Fest” continua a riscuotere successo . Dopo la straordinaria esibizione dei Modena City Ramblers, domenica 14 agosto è toccato al Canzoniere Grecanico Salentino infiammare piazza della Libertà a Montalbano di Fasano. La band di Mauro Durante, assistente musicale di Ludovico Einaudi alla “Notte della Taranta”, ha letteralmente fatto ballare le migliaia di persone convenute nella frazione fasanese. Addirittura un pullman di turisti toscani non ha voluto mancare all’appuntamento promosso dall’associazione culturale “A Sud ” La Compagnia dei Sognatori” e ha, dunque, ballato il “Focu d’Amore”, l’ultima fatica discografica della band. Da sottolineare che anche il “concertone” del Canzoniere Greganico Salentino è stato gratis, come l’intero cartellone dell’edizione 2011, composto da 10 eventi di grosso livello. Lunedì 15 agosto, si sono esibiti i cabarettisti del Mudù. Sabato 20 agosto, invece, sarà la volta dei Rimbamband; domenica 21 agosto sarà il cantautore Claudio Lolli a tenere la scena del “Montalbano Folk Fest”; lunedì 22 agosto toccherà alla “Taranta Minor“, la band che suona, canta e balla la cosiddetta “pizzica minore”. Il resto del programma è consultabile sul sito: www.montalbanofolkfest.it.

Lascia un commento

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito web. Clicca su Accetto per non visualizzare più questo avviso.