Montalbano Folk Fest 2011″ è la rassegna di musica popolare, ma non solo, che si terrà a Montalbano (frazione di Fasano) dal 6 al 28 agosto prossimi, a ingresso libero. Organizzato dall’associazione “A Sud ” la Compagnia dei sognatori” col patrocinio del Comune di Fasano, della Regione Puglia e della Provincia di Brindisi, il festival si aprirà il 6 agosto, in piazza della Libertà , col Gruppo Folk “Città di Ostuni”, ricco di balli caratteristici e canti tradizionali e, soprattutto, di strumenti utilizzati al Sud al tempo in cui le feste nuziali, piuttosto che la vendemmia o la mietitura, rappresentavano un appuntamento con la propria storia e, quindi, con la propria comunità . Domenica 7 agosto, invece, il Folk Fest fa una prima incursione in un genere musicale diverso. Grazie all’esibizione dei “La Nikaleo Band” che propone un repertorio fatto di classici del funk, rythm and blues e soul. Gli anni di riferimento sono i ’70 fino ad arrivare ai ’90. La band si compone del talento di giovani musicisti che non mancheranno di allietare la XXII edizione della “Sagra della Focaccia”, organizzata dalla comunità parrocchiale di Speziale. Appuntamento, dunque, in via Diaz. La “festa popolare” continua giovedì 11 agosto con i “Modena City Ramblers” nato come gruppo folk nel 1991. Il loro primo album s’intitola Riportando tutto a casa e viene pubblicato nel 1994. Qui si ritrova l’anima meticcia del gruppo, fatta di Irlanda ed Emilia; dei racconti della Resistenza e degli anni ’70. La musica folk torna prepotentemente di scena, domenica 14 agosto con la straordinaria partecipazione al Montalbano Folk Fest del “Canzoniere Grecanico Salentino”. Dall’energia della pizzica alla dolcezza dei canti d’amore; dalla festosità della banda paesana ad un ironico sguardo sulla modernità , quello del “Canzoniere” sarà uno spettacolo suggestivo ed intenso. Con 16 album all’attivo e numerosi concerti in Europa, Medio Oriente e Stati Uniti, la band di Mauro Durante, assistente musicale del maestro concertatore della Notte della Taranta Ludovico Einaudi, ha fatto della riproposta del Sud Italia il motivo culturale della sua avventura artistica, riscuotendo successo di pubblico e attenzione dalla stampa specializzata. Lunedì 15 agosto, il Folk Fest di Montalbano di Fasano passa al cabaret dei Mudù. Tre ore di spettacolo, con il cast di Uccio De Santis al completo. Sabato 20 agosto sarà la volta dei “Rimbamband”. Dopo il successo al Maurizio Costanzo Show, all’Umbria Jazz Winter e, soprattutto, a Zelig, i Rimba fanno tappa a Montalbano di Fasano. Per domenica 21 agosto, invece, è prevista la seconda incursione del Montalbano Folk Fest in un genere musicale “diverso”. In piazza della Libertà sarà di scena la poesia di Claudio Lolli, uno degli storici cantautori italiani. Proporrà , tra gli altri, brani tratti da Aspettando Godot (1972) e da Ho visto anche degli zingari felici (1976). Lolli ha scritto canzoni di successo, cantate da Francesco Guccini (Keaton e Ballando con una sconosciuta) e dagli Stadio (Segreteria telefonica). Per lunedì 22 agosto è, invece, fissato l’appuntamento con i Taranta Minor che propongono un ricco repertorio di musica popolare salentina che spazia dalle diverse forme di pizzica, agli stornelli, ai canti di lavoro. I brani vengono interpretati nel rispetto della migliore tradizione dei vecchi “maestri” della pizzica salentina, ma anche con piccole variazioni e reinterpretazioni musicali che assegnano ai canti una veste nuova, fresca ed originale. I musicisti dei Taranta Minor hanno una lunga esperienza musicale maturata in tanti anni di militanza in diverse importanti formazioni di musica popolare salentina e attraverso numerosi concerti ed esibizioni dal vivo in Italia e nel mondo. Sabato 27 agosto sarà la volta dei Va’Fanfolk. La band propone melodie irlandesi, ma anche sonorità vicine allo ska e al folk in genere. La presenza di questo ritmo incalzante (lo ska), molto simile alla polka, alla tarantella napoletana e alla pizzica salentina, unito al suono delicato del violino, del sax e della chitarra folk, inevitabilmente, inviterà al movimento e alla danza. Degni di nota sono gli arrangiamenti che i Va’Fanfolk fanno di alcune cover di Fabrizio De Andrè, tra le quali il brano Zirichiltaggia (lucertolaio, in lingua sarda). Il ricco cartellone del Montalbano FolK Fest si concluderà con la band di Carmen Montagna il 28 agosto, giovane autrice e compositrice.

Leave a Comment

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito web. Clicca su Accetto per non visualizzare più questo avviso.