Montalbano Folk Fest” è il calendario di 7 concerti, ad ingresso libero, che si terranno a Montalbano di Fasano nel periodo compreso fra il 1° ed il 29 agosto prossimi. Messo a punto dall’associazione “A Sud ” La Compagnia dei Sognatori” con i patrocini del Comune di Fasano, della Provincia di Brindisi e della Regione Puglia, il programma prevede appuntamenti in piazza della Libertà alle ore 21). Dopo la La Banda Waglià², i Kachupa Folk Band e la cantante bulgara Lidiya Koycheva, Gabrovo Express,la commedia in vernacolo Giuannedd a cattiv, domenica 15 agosto, ecco lo spettacolo “Grande Sud” di Eugenio Bennato, la cui musica, così il ritmo, si avvale di tecniche musicali che fanno uso di strumenti strettamente legati al “mondo della taranta”. Domenica 22 agosto sarà la volta dei Sottosuono Band, e Sabato 28 agosto, il gruppo folkloristico fasanese “I Canti del Faso”: Domenica 29 agosto si esibiranno I Sciamaballà , il cui nome diventa programma della serata e ballo. Ballo anche per i danzatori di “Impronte di Puglia” che saliranno sul palco per intrattenere il pubblico.

Lascia un commento

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito web. Clicca su Accetto per non visualizzare più questo avviso.