Tour Teatrale 2010 “Elettra”: è ancora un personaggio della mitologia classica ad ispirare il nuovo album di Carmen Consoli e ad esso è dedicato anche il suo tour teatrale, un concerto con il quale Carmen indaga diversi aspetti del mito greco, ma anche ritrae personaggi femminili inediti: eroina borghese, pazza sanguinaria, matricida, vittima e assassina. Elettra diventa dunque un espediente per interrogarsi sui mille volti dell’amore ” “materno, filiale, carnale, promiscuo, fedele e spirituale”. Alla complessità dei temi corrisponde una ricchezza di spunti artistici: sul palco non solo chitarre e batteria, ma archi e percussioni (con la Consoli alla voce e chitarra acustica, suoneranno Massimo Roccaforte e Santi Pulvirenti alle chitarre, Marco Siniscalco al contrabbasso, Adriano Murania al violino, Marcello Leanza ai fiati, Puccio Panettieri alla batteria, Leif Searcy alle percussioni); un’attenta ricerca scenografica, di luci e costumi completerà il concerto.

Lascia un commento

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito web. Clicca su Accetto per non visualizzare più questo avviso.